الفئات
XYZ 3D Printer Extruder
151,000 د.ع 151,000 د.ع 151000.0 IQ
XYZ Filament PLA (NFC) Clear Yellow 600G
62,000 د.ع 62,000 د.ع 62000.0 IQ
XYZ Filament PLA (NFC) Clear Blue 600G
62,000 د.ع 62,000 د.ع 62000.0 IQ
XYZ Filament PLA (NFC) Black 600 G
62,000 د.ع 62,000 د.ع 62000.0 IQ
XYZ Filament PLA (NFC) 600G Red
62,000 د.ع 62,000 د.ع 62000.0 IQ
XYZ Filament ABS Red 600G
73,000 د.ع 73,000 د.ع 73000.0 IQ
XYZ Filament ABS Neon Yellow 600G
73,000 د.ع 73,000 د.ع 73000.0 IQ
XYZprinting da Vinci miniMaker 3D Printer (White Color + WiFi)
600,000 د.ع 600,000 د.ع 600000.0 IQ
STEAMers - ستيمرز
XYZprinting da Vinci 2.0 A Duo 3D Printer
1,140,000 د.ع 1,140,000 د.ع 1140000.0 IQ
STEAMers - ستيمرز
XYZprinting da Vinci 1.1 plus 3D printer
1,275,000 د.ع 1,275,000 د.ع 1275000.0 IQ
STEAMers - ستيمرز
XYZprinting da Vinci miniMaker 3D Printer
526,000 د.ع 526,000 د.ع 526000.0 IQ
STEAMers - ستيمرز
XYZprinting da Vinci Jr. 2.0 Mix 3D Printer
1,170,000 د.ع 1,170,000 د.ع 1170000.0 IQ
STEAMers - ستيمرز
XYZ FILAMENT PETG (NFC) CLEAR TANGERINE 600G
59,000 د.ع 59,000 د.ع 59000.0 IQ
XYZ FILAMENT PETG (NFC) CLEAR RED 600G
59,000 د.ع 59,000 د.ع 59000.0 IQ
XYZ FILAMENT PLA (NFC) 600G YELLOW
59,000 د.ع 59,000 د.ع 59000.0 IQ
XYZ FILAMENT PLA (NFC) 600G GREEN
59,000 د.ع 59,000 د.ع 59000.0 IQ