الفئات
4M Yarn Basket Weaving Art 00-04757
17,000.000  ع.د 17,000.000  ع.د 17000.0 IQD
4M Wind Turbine 00-03378
22,000.000  ع.د 22,000.000  ع.د 22000.0 IQD
4M Weather Station 00-03279
17,000.000  ع.د 17,000.000  ع.د 17000.0 IQD
4M Weather Science 00-03402
19,000.000  ع.د 19,000.000  ع.د 19000.0 IQD
4M Weather Journal 00-04904
24,000.000  ع.د 24,000.000  ع.د 24000.0 IQD
4M Water-Powered Clock 00-03411
19,000.000  ع.د 19,000.000  ع.د 19000.0 IQD
4M Water Pump 00-03425
20,000.000  ع.د 20,000.000  ع.د 20000.0 IQD
4M Unicorn Window Paint 00-04735
20,000.000  ع.د 20,000.000  ع.د 20000.0 IQD
4M Unicorn Pillow 00-04744
23,000.000  ع.د 23,000.000  ع.د 23000.0 IQD
4M Traffic Light 00-03441
20,000.000  ع.د 20,000.000  ع.د 20000.0 IQD
4M Tornado Spin Art 00-04733
27,000.000  ع.د 27,000.000  ع.د 27000.0 IQD
4M Techcraft Racer 00-03430
22,000.000  ع.د 22,000.000  ع.د 22000.0 IQD
4M Super Moon Torch 00-03384
14,000.000  ع.د 14,000.000  ع.د 14000.0 IQD
4M Stitch A Circuit Robot 00-04911
21,000.000  ع.د 21,000.000  ع.د 21000.0 IQD
4M Steam Deluxe / Magnet Exploration 05535
41,000.000  ع.د 41,000.000  ع.د 41000.0 IQD
4M Steam Deluxe / Kitchen Science 00-05533
31,000.000  ع.د 31,000.000  ع.د 31000.0 IQD
4M Ss / Logiblocs – School Kit 00-01709
428,000.000  ع.د 428,000.000  ع.د 428000.0 IQD
4M Spiral Art 00-04914
20,000.000  ع.د 20,000.000  ع.د 20000.0 IQD
4M Space Air Engine 00-03398
21,000.000  ع.د 21,000.000  ع.د 21000.0 IQD
4M Smart Talking Bank 00-06810
31,000.000  ع.د 31,000.000  ع.د 31000.0 IQD